Home xxs 标签下的内容

微信之又弹了xss...思路666

0/926 Views        7-17 3:05 |杰森黑客博客 | xss

首先需要测试请自备2台手机,如果没有跟我一样还原数据,好多群里保存的图片都没了,尴尬。         慎用!!!!前方高能!!!         一、点击设置 -> 账号与安全 -> 登录设备管理(安卓机子就是账号保护) ->  具体图如下:   二、如果直接编辑,设备信息是过滤了的...More »

返回顶部